Нова ИсторияДемографският проблем на България

1878-днес

Модератор: Ksantip

Аватар
ISTORIK
Модератор
Мнения: 599
Регистриран на: 14 Ное 2016, 09:00
Местоположение: XIII век
Контакт:
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от ISTORIK » 21 Апр 2017, 12:17

Какво би трябвало да се направи:
- извеждане на демографското развитие като национален приоритет, а управлението на демографските процеси - като кризисни;
- стимулиране на раждаемостта;
- привличане на българи от чужбина (студенти, гастарбайтери, родени извън страната и др.);
- излизане от икономическата криза;
- гарантиране на политическата стабилност и социалната предвидливост;
- реформи в системата от публични услуги;
- залагане на нови реалистични цели и противодействия на нежеланите тенденции;
- въвеждане на сигурни механизми за оценка на мерките и за максимална ефикасност на изразходваните средства.

Най-развита е политиката за регулиране на имиграцията в САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия - чрез определяне на квоти за заселване в тези страни или за привличане на необходимите видове специалисти.
Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред, образовай населението!

T-72
Редовен потребител
Мнения: 5292
Регистриран на: 19 Юли 2016, 11:36
Контакт:
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от T-72 » 21 Апр 2017, 12:51

Без кардинално повишаване на доходите(което го посахме скоро), всичко друго е безмислено.По естествен начин след 10 години!
Кръвта вода не става!

Аватар
bigdragon
Редовен потребител
Мнения: 254
Регистриран на: 22 Юли 2016, 14:55
Местоположение: Варна
Контакт:
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от bigdragon » 21 Апр 2017, 13:25

ISTORIK написа:
21 Апр 2017, 12:17
Какво би трябвало да се направи:
- извеждане на демографското развитие като национален приоритет, а управлението на демографските процеси - като кризисни;
- излизане от икономическата криза;
- гарантиране на политическата стабилност и социалната предвидливост;
- реформи в системата от публични услуги;
- залагане на нови реалистични цели и противодействия на нежеланите тенденции;
- въвеждане на сигурни механизми за оценка на мерките и за максимална ефикасност на изразходваните средства.
Може би...
Но основния проблем е в чувството за липса на справедливост у нашата нация.
Това се решава с продължителна реформа на съдебната система, или с един кратък закон...
Ето го целият:
ЗАКОНЪ за изтребление на разбойниците

Утвърденъ съ Указъ № 721 отъ 7.12.1922 г., обн., ДВ, бр. 205 от 12.12.1922 г.

Чл. 1. Разбойникъ се счита онзи, който по навикъ или занаятъ самъ или съ други лица извършва грабежъ, насилие или убийство съ цель за ограбване.

Чл. 2. Изтреблението на разбойниците въ околията, дето са се появили, се възлага на полицията, жандармерията и войската. Ако тая сила е недостатъчна за изтребление на разбойниците, околийскиятъ началникъ може да образува потери, съ които да ги преследва. Въ всяко населено място където се забележатъ разбойници, кмета веднага назначава потера за преследването имъ и донася на околийския началникъ.

Чл. 3. За началници на потерите ще се назначаватъ лица, каквито околийския началникъ намери за добре.

Чл. 4. На отличилите се при преследването потераджии се дава възнаграждение отъ общия кредитъ, който се отпуска за изтребление разбойничеството. Размера на възнаграждението ще се определи и дава отъ Министра на вътрешните работи.

Чл. 5. Потераджия, който убие или залови разбойникъ, получава награда отъ 5-20 хиляди лева. Ако ли потераджията или длъжностното лице, което ги преследва бъде убито, семейството му получава до 50.000 лв. обезщетение и инвалидна пенсия. Ако ли само осакатее, то получава награда до 20.000 лв. и инвалидна пенсия. Лекуването на всички ранени и заболели по преследване на разбойниците е безплатно.

Наградите се отпускатъ съ заповедь отъ Министра на вътрешните работи.

Чл. 6. Околийскиятъ началникъ или началника на потерата се разпорежда до общинската власть за храненето на потерите отъ самото местно население, дето това е най удобно за потерата. То е длъжно да имъ дава и квартири когато това се намери за нуждно.

Чл. 7. Ако някое лице, посочено отъ общинската власть за членъ въ потера, искана отъ околийския началникъ умишлено откаже да участвува въ нея или като участникъ въ нея скрие или избегне да изпълни дълга си, като откаже да изпълни заповедите давани му отъ началника, наказва се съ тъмниченъ затворъ до 1 година. Съ същото наказание се наказватъ и ония административни и общински власти, които умишлено не изпълнятъ постановленията на настоящия законъ.

Чл. 8. Министерството на вътрешните работи може да назначи, колкото намери за нуждно, специални лица агенти за преследване разбойниците, които агенти могатъ да бъдатъ изпращани въ разпореждане на околийските началници въ борбата имъ съ разбойниците. Тяхната заплата ще бъде определена по щатъ изработенъ отъ Министра на вътрешните работи, одобренъ отъ Министерския съветъ.

Чл. 9. Така образуваните потери и назначени агенти, заедно съ другата въоръжена сила, преследватъ разбойниците. Като общъ началникъ на тая сила въ окръга е окръжния управитель, а въ околията - околийския началникъ.

Чл. 10. За разбойници се обявяватъ и ония лица, за които полицията, възъ основа на събрани доказателства донася на надлежния областенъ съдъ, че те са извършили разбойничества.

Съдътъ на другия день следъ получаване полицейското донесение, прави публикация въ най-близкия местенъ вестникъ и съобщения до всички общини на околията, където е местожителството на подозряното лице или където е станало известно като разбойникъ, и ако въ двадесеть-дневенъ срокъ никой отъ роднините или познатите на това лице не установятъ къде се намира, съда го обявява за разбойникъ и обнародва това въ "Държавенъ вестникъ".

Чл. 11. Заловените разбойници се съдятъ отъ областния съдъ въ околийския центъръ, въ района на който са заловени, въ 7-дневенъ срокъ отъ залавянето имъ по закона за углавното съдопроизводство (чл. чл. 649-656).

Съдътъ веднага съ пристигането си взема всички мерки и разпоредби да гарантира бързото разглеждане на делото.

Забележка: Всички власти са длъжни да даватъ най-голяма спешность на разпоредбите на съда.

Чл. 12. Осъдениятъ на смърть разбойникъ се обесва на публично място въ центъра на околията.

Чл. 13. *) Осъждатъ се на повече отъ 5 години строгъ тъмниченъ затворъ, или на доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ, онези лица, които като узнаятъ положението и качествата на разбойниците, имъ ставатъ укриватели безъ да са били принудени за това съ насилие.

) Чл. 13 отъ закона за изтребление на разбойничеството, доколкото се отнася за дела за грабежи се отменява съгласно § 3 отъ закона за допълнение на някой отъ наказанията и на съдопроизводството по делата за грабежи - обнародванъ въ "Държавенъ вестникъ" брой 264 отъ 23 февруарий 1922 година.
Чл. 14. Всяко лице, което знае къде се намиратъ разбойниците и не донесе веднага на властьта, се наказва съ тъмниченъ затворъ до 1 година.

Чл. 15. Настоящиятъ законъ отменя всичките закони, които му противоречатъ.
Драгомир Янков
Извинете за правописа, но толкова мога... :oops:
Моля, ако нещо в мен не ви харесва, не ме уведомявайте за това. :|
Постарайте се да преживеете този шок самостоятелно...! :shock:

Кухулин
Редовен потребител
Мнения: 3140
Регистриран на: 04 Мар 2017, 11:53
Контакт:
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от Кухулин » 21 Апр 2017, 13:49

bigdragon написа:
21 Апр 2017, 13:25
Но основния проблем е в чувството за липса на справедливост у нашата нация.
Това се решава с продължителна реформа на съдебната система, или с един кратък закон...
Е, разбойниците все пак също са част от българската нация :)

райнхард
Редовен потребител
Мнения: 1792
Регистриран на: 22 Юли 2016, 00:25
Контакт:
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от райнхард » 21 Апр 2017, 17:35

Енравота написа:
20 Апр 2017, 20:30
Stan написа:
19 Апр 2017, 21:01
Румъния, която в първите години след 1989 г. беше доста по-назад от нас, последните години доста ни изпреварва. Може би една от причините е че за разлика от нас, там приеха закона за лустрацията.
И реална борба с корупцията.
Борбата с корупцията има смисъл само в богати държави като Дания например. В държави с ниско жизнено равнище не е добра идея. Иначе няма лошо да се осъди някой висш политик, да обере негативите, и тълпата да се радва.

Аватар
Amazon
Модератор
Мнения: 6469
Регистриран на: 20 Юли 2016, 02:00
Контакт:
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от Amazon » 21 Апр 2017, 17:47

bigdragon написа:
21 Апр 2017, 13:25
...............
Супер! Само да заменим в текста "разбойници" с "мутри" и да започнем да го изпълняваме, спазвайки буквата на закона. :)

райнхард написа:
21 Апр 2017, 17:35
Борбата с корупцията има смисъл само в богати държави като Дания например. В държави с ниско жизнено равнище не е добра идея. Иначе няма лошо да се осъди някой висш политик, да обере негативите, и тълпата да се радва.
Борбата с корупцията е просто частен случай в борбата за върховенство на закона. А без върховенство на закона...дайте пример за поне една богата държава, в която хората считат че "Закона е врата в полето."

Кухулин
Редовен потребител
Мнения: 3140
Регистриран на: 04 Мар 2017, 11:53
Контакт:
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от Кухулин » 21 Апр 2017, 18:33

Въпроса е какво общо има върховенството на закона с демографията.

Аватар
Amazon
Модератор
Мнения: 6469
Регистриран на: 20 Юли 2016, 02:00
Контакт:
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от Amazon » 21 Апр 2017, 18:48

Ами уж липсата на сигурност е един от мотивите на хората, които не искат деца, или емирират. Обаче в Индия вероятно израза "върховенството на закона" го няма в нито един от 50-те им езика, а цвъкат чавета със засилващ се интензитет.

Не знам - като че ли раждаемостта зависи повече от традиции, страхове или икономичекса необходимост(преди), отколкото от каквото и да е друго.

Аватар
Thorn
Редовен потребител
Мнения: 7327
Регистриран на: 19 Юли 2016, 20:02
Контакт:
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от Thorn » 21 Апр 2017, 18:58

Абе вие за демографски преход чували ли сте? За икономическата роля на децата, които в традиционно земеделско общество значително увеличават реалния доход, а в модерното значително го свалят? За К стратегия и R стратегия? За сравнения с другите страни и с други исторически епохи. За това доколко директната екстраполация е валиден метод? За асимилируемостта на различните етнорелигиозни групи?
1. "All animals are equal, but some animals are more equal than others." Включително в този форум.

2. Обикновено съм прав! :D

Кухулин
Редовен потребител
Мнения: 3140
Регистриран на: 04 Мар 2017, 11:53
Контакт:
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от Кухулин » 21 Апр 2017, 19:00

Amazon написа:
21 Апр 2017, 18:48
Ами уж липсата на сигурност е един от мотивите на хората, които не искат деца
Напротив, по отношение на сигурността връзката е обратна. Когато остарееш и не можеш повече да се грижиш сам за сигурността си, не е зле около теб да има едно-две деца, желателно по-ячки. Ако всичко е цветя и рози, не ти трябват деца.
Amazon написа:
21 Апр 2017, 18:48
или емирират
Това е сложен проблем, но не е най-важния в демографската картина. И да си седят тука хората, като нямат по три деца, рано или късно циганите ще ни превземат. Освен ако не ги броим и тях за българи де :)

Аватар
Amazon
Модератор
Мнения: 6469
Регистриран на: 20 Юли 2016, 02:00
Контакт:
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от Amazon » 21 Апр 2017, 20:32

Amazon написа:
21 Апр 2017, 18:48
или емирират
Това е сложен проблем, но не е най-важния в демографската картина. И да си седят тука хората, като нямат по три деца, рано или късно циганите ще ни превземат. Освен ако не ги броим и тях за българи де :)
[/quote]
Добре де - излиза че единственото работещо решение е да се обърнем за помощ към омразната пропаганда. От читанките до телевизиите да се тръби - имайте три деца, за да не живеете на старини сред цигани и джапанки. И навсякъде плакати от рода на:
ussr07.jpg

Аватар
General Lukov
Редовен потребител
Мнения: 1844
Регистриран на: 07 Авг 2016, 18:14
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от General Lukov » 21 Апр 2017, 20:39

Ние в момента нямаме икономика и за 4млн. души, вие искате да ставаме пак 9млн. и да се избием като животни в африканска савана! Изобщо това не може да бъде главна цел, а и имаме достатъчно резервни общности извън България! Норвегия с 5млн. души, но стройна държавна организация и организирано население практически контролира Скандинавския регион, има обща граница с Русия макар да е най-западната от трите скандинавски държави и затваря северния изход на Швеция и Финландия към Арктика. Всичко е до осъзнаване на българите какви трябва да ни бъдат реалните приоритети и цели за бъдещето, а не дали ще се плодим като африкански маймуни...

T-72
Редовен потребител
Мнения: 5292
Регистриран на: 19 Юли 2016, 11:36
Контакт:
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от T-72 » 21 Апр 2017, 20:40

Ала-бала...без повишаване на доходите каквито и "мерки" , да се вземат хората ще бягат!
Бях ви пуснал национална статистика, от 2 550 000 работещи,малко под 2 000 000 работят за под 800 лева (нето) .От тях към 1 550 000 за под 600 лв!
( в темата "добри новини за България)
Кръвта вода не става!

Аватар
General Lukov
Редовен потребител
Мнения: 1844
Регистриран на: 07 Авг 2016, 18:14
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от General Lukov » 21 Апр 2017, 20:43

Добави и 1 милион ТЕЛК-аджии, т.е. тарикати! Не може 15% от населението да се водят инвалиди! Балканският (Байганьовски) тарикатлък винаги е ни е закопавал! През 1990г. инвалидите са били 200хил, а днес при по-малко население почти милион. Как става тая работа ?

Кухулин
Редовен потребител
Мнения: 3140
Регистриран на: 04 Мар 2017, 11:53
Контакт:
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от Кухулин » 21 Апр 2017, 21:00

Amazon написа:
21 Апр 2017, 20:32
Добре де - излиза че единственото работещо решение е да се обърнем за помощ към омразната пропаганда. От читанките до телевизиите да се тръби - имайте три деца, за да не живеете на старини сред цигани и джапанки. И навсякъде плакати от рода на:

ussr07.jpg
Не става само с пропаганда, трябва да се инициира реална цел пред нацията, не пред някакви нейни съмнителни подмножества (бедни, недоволни от съдебната с-ма и т.н.). Тъй както навремето е имало движение за национално обединение, след това за светло бъдеще, нещо в тоя дух. А най-простото средство за това е една война на национална основа ;)

райнхард
Редовен потребител
Мнения: 1792
Регистриран на: 22 Юли 2016, 00:25
Контакт:
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от райнхард » 21 Апр 2017, 23:39

Кухулин написа:
21 Апр 2017, 21:00
Не става само с пропаганда, трябва да се инициира реална цел пред нацията
Е каква цел имат собствено другите държави в Европа, освен да се наслаждават от живота и да могат да задоволяват потребителските си нужди.
Кухулин написа:
21 Апр 2017, 21:00
не пред някакви нейни съмнителни подмножества (бедни, недоволни от съдебната с-ма и т.н.)
Да за недоволните от съдебната система си прав, но бедните са сила, по-точно хората които се възприемат за бедни или недостатъчно заможни. Те са гневни и нямат нищо за губене. Те са истинският източник на нестабилност.
Кухулин написа:
21 Апр 2017, 21:00
Тъй както навремето е имало движение за национално обединение, след това за светло бъдеще, нещо в тоя дух
То и един човек на изкуството, художник е имал подобни идеи. Той създава една приказка за народа си, един мит в който да вярват, която колкото и примамлива да е била навремето ги довежда до разруха. За германеца като свръхчовек, несправедливо ощетен, който може и трябва да се възроди и да поиска сметка за неправдите. И създава образа на евреите като истинско зло, което според мен е начин да обедини германците около идеята за една кръв и общи корени, а дали наистина евреите са зло не е имало значение, но са удобен враг. Да той създава произведение на изкуството, образно казано, защото зарежда народа с енергия и му помага наново да се самосъздаде след краха ПСВ. Но това ли искаме и ние?
Кухулин написа:
21 Апр 2017, 21:00
А най-простото средство за това е една война на национална основа ;)
Е, за това ли да се стремим да увеличаваме броя си? За да има пушечно месо за една бъдеща война. Дори да бяхме 80 млн, а Турция 8, то дори тогава те щяха да ни бият с технологичното превъзходство и модерна техника, която имат сега. Дори по фанатизъм и решителност ни бият, макар че войните днес не се решават от мотивация, боен дух или жертвеготовност, а от техниката, с която воюваш

Кухулин
Редовен потребител
Мнения: 3140
Регистриран на: 04 Мар 2017, 11:53
Контакт:
Status: Offline

Re: Демографският проблем на България

Мнение от Кухулин » 22 Апр 2017, 06:47

райнхард написа:
21 Апр 2017, 23:39
Е каква цел имат собствено другите държави в Европа, освен да се наслаждават от живота и да могат да задоволяват потребителските си нужди.
... и демографията им е съответната.
райнхард написа:
21 Апр 2017, 23:39
Да за недоволните от съдебната система си прав, но бедните са сила, по-точно хората които се възприемат за бедни или недостатъчно заможни. Те са гневни и нямат нищо за губене. Те са истинският източник на нестабилност.
Когато пролетариите (тия, дето нямат нищо за губене) станат сила от такъв мащаб, веднага ще се усети.
райнхард написа:
21 Апр 2017, 23:39
Те са истинският източник на нестабилност.
Не знам каква нестабилност имаш предвид. България е стабилна държава. Демографията, в частност, също е стабилна, но нерадостна.
райнхард написа:
21 Апр 2017, 23:39
Да той създава произведение на изкуството, образно казано, защото зарежда народа с енергия и му помага наново да се самосъздаде след краха ПСВ. Но това ли искаме и ние?
Хитлер създава неправилно произведение на изкуството. Ние искаме правилно :) Но като цяло това е един от пътищата за решаване на демографския проблем.
райнхард написа:
21 Апр 2017, 23:39
Е, за това ли да се стремим да увеличаваме броя си? За да има пушечно месо за една бъдеща война.
Връзката е по-скоро обратна, но най-общо казано - все за нещо трябва да го увеличаваме.
райнхард написа:
21 Апр 2017, 23:39
Дори да бяхме 80 млн, а Турция 8, то дори тогава те щяха да ни бият с технологичното превъзходство и модерна техника, която имат сега. Дори по фанатизъм и решителност ни бият, макар че войните днес не се решават от мотивация, боен дух или жертвеготовност, а от техниката, с която воюваш
Каузата е важна, каузата :D

Отговори

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани