Общи приказкиBrexit

Място за разтуха

Модератори: Ksantip, Sharana

Отговори
kramer
Редовен потребител
Мнения: 1380
Регистриран на: 20 Юли 2016, 19:14
Контакт:
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от kramer » 29 Апр 2017, 20:34

Едва ли съжаляват на острова, Британия по силата на специалните си отношения със задокеанския брат си осигури безпроблемно напускане на съюза на давещите се, с опция да си запази съответните привилегии.
Даже и шотландците се отказаха от независимост от кралството.

Аватар
vassiln
Редовен потребител
Мнения: 5217
Регистриран на: 23 Юли 2016, 08:23
Контакт:
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от vassiln » 30 Апр 2017, 18:37

Благодаря, Ръки,

Понеже са на български (този път),да взема направо да ги сложа, въпреки че няма нещо ново на пръв поглед:

Европейски съвет
Брюксел, 29 април 2017 г.


НАСОКИ СЛЕД НОТИФИКАЦИЯТА ОТ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕН 50 ОТ ДЕС

На 29 март 2017 г. Европейският съвет получи нотификация от Обединеното кралство за намерението на страната да се оттегли от Европейския съюз и от Евратом. Това дава възможност за започване на преговори, съгласно предвиденото в Договора.

Европейската интеграция донесе мир и просперитет на Европа и създаде възможност за сътрудничество на безпрецедентно равнище и обхват по въпроси от общ интерес в един бързо променящ се свят. Ето защо главната цел на Съюза при тези преговори ще бъде отстояването на неговите интереси, на интересите на неговите граждани, стопански субекти и държави членки.

Решението на Обединеното кралство да напусне Съюза поражда значителна несигурност, която има потенциал да доведе до смущения, най-вече в Обединеното кралство, но и в други държави членки в по-малка степен. Граждани, които са изградили живота си върху правата, произтичащи от членството на Обединеното кралство в ЕС, са изправени пред перспективата да изгубят тези права. Стопанските субекти и другите заинтересовани страни ще изгубят предвидимостта и сигурността, свързани с правото на ЕС. Това ще окаже въздействие и върху държавните органи. Имайки предвид това, трябва да възприемем поетапен подход, като отдадем приоритет на организираното оттегляне. Националните органи, стопанските субекти и другите заинтересовани страни следва да предприемат всички необходими действия, за да се подготвят за последствията от оттеглянето на Обединеното кралство.

По време на тези преговори Съюзът ще запази единството си и ще действа като едно цяло с цел да се постигне резултат, който е справедлив, осигурява равнопоставеност за всички държави членки и е от интерес за гражданите му. Съюзът ще е конструктивен и ще се стреми към постигането на споразумение. Това съответства на интересите и на двете страни. Съюзът ще работи усилено за постигането на такъв резултат, но ще бъде подготвен да реагира и в случай на провал на преговорите.

Настоящите насоки установяват рамката за преговори по силата на член 50 от ДЕС и определят основните позиции и принципи, към които Съюзът ще се придържа в хода на преговорите. В този контекст Европейският съвет приветства резолюцията на Европейския парламент от 5 април 2017 г. Европейският съвет ще следи непрекъснато въпроса и при необходимост ще актуализира тези насоки в хода на преговорите. Указанията за водене на преговори ще бъдат съответно адаптирани.

I. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

1. Европейският съвет ще продължи да се основава на принципите, залегнали в изявлението на държавните и правителствените ръководители и на председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия от 29 юни 2016 г. Европейският съвет изтъква отново желанието си да запази Обединеното кралство като близък партньор в бъдеще. Наред с това той отново подчертава, че всяко споразумение с Обединеното кралство ще трябва да се основава на баланс между правата и задълженията и да гарантира равнопоставеност. Запазването на целостта на единния пазар изключва участие, основаващо се на секторен подход. Държава, която не е членка на Съюза и не е обвързана от задължения наравно с членовете, не може да има еднакви права и да се ползва от същите предимства като държавите членки. В този контекст Европейският съвет приветства признаването от страна на британското правителство на факта, че четирите свободи на единния пазар са неделими и че „преференциалният избор“ е недопустим. Съюзът ще запази автономията си по отношение на процедурите си за вземане на решения, ще бъде запазена и ролята на Съда на Европейския съюз.

2. Преговорите по член 50 от ДЕС ще бъдат водени в дух на прозрачност и като един пакет. В съответствие с принципа, че нищо не е договорено, докато не бъде договорено всичко, отделни въпроси не могат да бъдат уреждани самостоятелно. Съюзът ще пристъпи към преговорите с единни позиции и ще преговаря с Обединеното кралство изключително посредством каналите, установени в настоящите насоки и в указанията за водене на преговори. За да не се подкопава позицията на Съюза, няма да бъдат водени самостоятелни преговори между отделни държави членки и Обединеното кралство по въпроси, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

3. Изложените по-горе основни принципи следва да се прилагат по същия начин и към преговорите по организираното оттегляне, към всички предварителни и подготвителни дискусии по рамката за бъдещите отношения и към преходните договорености под всякаква форма.

II. ПОЕТАПЕН ПОДХОД КЪМ ПРЕГОВОРИТЕ

4. На датата на оттеглянето Договорите ще престанат да се прилагат за Обединеното кралство, за неговите отвъдморски държави и територии, които понастоящем са асоциирани към Съюза, и за териториите, за чиито външни отношения отговаря Обединеното кралство. Основната цел на преговорите ще бъде да се осигури организираното оттегляне на Обединеното кралство, за да се намали несигурността и, доколкото е възможно, да се сведат до минимум смущенията, предизвикани от тази рязка промяна.
С оглед на това първият етап от преговорите ще бъде ориентиран към следните цели:
– осигуряване на възможно най-голяма яснота и правна сигурност за гражданите, стопанските субекти, заинтересованите страни и международните партньори по отношение на непосредствените последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза;
– уреждане на отделянето на Обединеното кралство от Съюза и освобождаването му от всички права и задължения, произтичащи от ангажиментите, поети като държава членка.
Европейският съвет ще следи отблизо процеса и ще прецени кога реализираният напредък е достатъчен за преминаването на преговорите към следващия етап.

5. Споразумение относно бъдещите отношения между Съюза и Обединеното кралство само по себе си може да бъде финализирано и сключено единствено след като Обединеното кралство се превърне в трета държава, но член 50 от ДЕС изисква при определяне на реда и условията за оттегляне да се вземат предвид и рамките на бъдещите отношения на засегната държава със Съюза. За тази цел по време на втория етап от преговорите по член 50 от ДЕС следва да бъде постигнато общо разбиране относно рамката за бъдещите отношения. С оглед на това ние сме готови да започнем предварителни и подготвителни дискусии в контекста на преговорите по член 50 от ДЕС веднага след като Европейският съвет прецени, че на първия етап е реализиран достатъчен напредък към постигане на задоволително споразумение по договореностите за организирано оттегляне.

6. Доколкото е необходимо и юридически възможно, в хода на преговорите може да се направи опит да се определят преходните договорености в интерес на Съюза и съответно да се предвидят свръзки към предвидимата рамка на бъдещите отношения с оглед на постигнатия напредък. Подобни преходни договорености трябва да бъдат дефинирани ясно, да са ограничени във времето и да се подчиняват на ефективни механизми за прилагане. Ако бъде обмислено ограничено във времето удължаване на срока на прилагане на достиженията на правото на Съюза, това би изисквало да са в сила съществуващите регулаторни, бюджетни, надзорни, съдебни и правоприлагащи инструменти и структури на Съюза.

7. Двегодишният срок, определен в член 50 от ДЕС, изтича на 29 март 2019 г.

III. СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ОТТЕГЛЯНЕ

8. Правото на всеки гражданин на ЕС и на членовете на неговото семейство да живеят, работят или учат във всяка държава — членка на ЕС, е основен аспект на Европейския съюз. Заедно с останалите права, предвидени в правото на Съюза, то е дефинирало живота и избора на милиони хора. Договарянето на реципрочни гаранции, чрез които към датата на оттегляне да бъдат защитени статутът и правата, произтичащи от правото на ЕС, на гражданите на ЕС и Обединеното кралство и на техните семейства, засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, ще бъде първостепенен приоритет в преговорите. Тези гаранции трябва да са ефективни, подлежащи на изпълнение, недискриминационни и всеобхватни, включително правото на постоянно пребиваване след непрекъснат петгодишен период на законно пребиваване. Гражданите трябва да могат да упражняват правата си чрез безпрепятствени и прости административни процедури.

9. Наред с това напускането на Съюза от Обединеното кралство ще засегне стопанските субекти от ЕС, които търгуват и извършват дейност в Обединеното кралство, и стопанските субекти от Обединеното кралство, които търгуват и извършват дейност в Съюза. По същия начин могат да се окажат засегнати и тези, които на база на допускането за продължаващо членство на Обединеното кралство в ЕС, са встъпили в договорни отношения или бизнес договорености или са се ангажирали с участие във финансирани от ЕС програми. Преговорите следва да бъдат насочени към предотвратяване на евентуален правен вакуум, след като Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, и доколкото е възможно, към отстраняване на несигурността.

10. Единно финансово споразумение, което обхваща въпроси, произтичащи от многогодишната финансова рамка (МФР), както и въпроси, свързани с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейския фонд за развитие (ЕФР) и Европейската централна банка (ЕЦБ), следва да гарантира, че както Съюзът, така и Обединеното кралство, спазват задълженията, произтичащи от пълния период на членството на Обединеното кралство в Съюза. Споразумението следва да обхваща всички ангажименти и задължения, включително условните задължения.

11. Съюзът винаги е подкрепял целта за мир и помирение, залегнала във всички части на Белфасткото споразумение, и по-нататъшната подкрепа и защита на постиженията, ползите и ангажиментите на мирния процес ще продължи да бъде от първостепенна важност. Предвид уникалните обстоятелства на остров Ирландия ще са нужни гъвкави и оригинални решения, включително с цел да се избегне необходимостта от „твърда“ граница, като се зачита целостта на правния ред на Съюза. Във връзка с това Съюзът следва също да признае съществуващите двустранни споразумения и договорености между Обединеното кралство и Ирландия, които са съвместими с правото на ЕС.

12. Съюзът следва да постигне съгласие с Обединеното кралство по договорености във връзка със суверенните бази на Обединеното кралство в Кипър и да признае в този контекст двустранните споразумения и договорености между Република Кипър и Обединеното кралство, които са съвместими с правото на ЕС, по-специално относно осигуряването на защита на правата и интересите на гражданите на ЕС, които пребивават и работят на територията на суверенните бази.

13. След оттеглянето Обединеното кралство вече няма да попада в приложното поле на споразуменията, сключени от Съюза, от държавите членки, действащи от името на Съюза, или от Съюза и държавите членки, действащи съвместно. Съюзът и занапред ще има права и задължения по отношение на международните споразумения. Във връзка с това Европейският съвет очаква от Обединеното кралство да спази своята част от всички международни ангажименти, поети в контекста на членството на страната в ЕС. При тези обстоятелства с Обединеното кралство следва да бъде проведен конструктивен диалог за възможен общ подход по отношение на засегнатите партньори от трети държави, международни организации и конвенции.

14. Освен това в споразумението за оттегляне ще бъде необходимо да се разрешат евентуални въпроси, произтичащи от оттеглянето от други области на сътрудничество, включително съдебно сътрудничество, правоприлагане и сигурност.

15. Въпреки че бъдещото местоположение на седалищата на агенциите и структурите на ЕС, разположени в Обединеното кралство, е въпрос от компетентността на 27-те държави членки, който трябва да бъде разрешен бързо, следва да се постигнат договорености, за да се улесни техният трансфер.

16. Към датата на оттеглянето на страната следва да има установени договорености, гарантиращи правната сигурност и равното третиране, за всички неприключили съдебни производства в Съда на Европейския съюз и отнасящи се за Обединеното кралство или за физически или юридически лица в Обединеното кралство. Съдът на Европейския съюз следва да продължи да бъде компетентен да постановява решения по тези производства. Също така към датата на оттеглянето на страната следва да има установени договорености за неприключилите административни производства в Европейската комисия и агенциите на Съюза, които се отнасят за Обединеното кралство или за физически или юридически лица в Обединеното кралство. Освен това следва да бъдат предвидени договорености за възможността след излизането на страната да се образуват административни или съдебни производства по отношение на факти, настъпили преди датата на оттегляне.

17. Споразумението за оттегляне следва да включва подходящи механизми за уреждане на спорове и привеждане в изпълнение във връзка с прилагането и тълкуването на споразумението за оттегляне, както и надлежно и подробно разработени институционални договорености, които да дават възможност за приемане на мерки, необходими за справяне с непредвидени в споразумението за оттегляне ситуации. Всичко това трябва да бъде съобразено с интереса на Съюза да защитава ефективно своята автономия и правната си уредба, включително ролята на Съда на Европейския съюз.

IV. ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ОБСЪЖДАНИЯ ЗА РАМКА ЗА БЪДЕЩИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪЮЗА И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

18. Европейският съвет приветства и споделя желанието на Обединеното кралство за установяване на тясно партньорство между Съюза и Обединеното кралство след неговото излизане. Въпреки че отношенията между Съюза и държава, която не е негова членка, не могат да предоставят същите ползи като членството в Съюза, в интерес и на двете страни ще е да продължат да се поддържат здрави и конструктивни връзки, които следва да обхващат не само областта на търговията.

19. Британското правителство даде знак, че няма да се стреми към оставане в единния пазар, а би желало да постигне амбициозно споразумение за свободна търговия с Европейския съюз. Основавайки се на интересите на Съюза, Европейският съвет има готовност да започне работа по търговско споразумение, което да бъде финализирано и сключено, когато Обединеното кралство престане да бъде държава членка.

20. Всяко споразумение за свободна търговия следва да бъде балансирано, амбициозно и широкообхватно. То обаче не може да бъде равносилно на участие в единния пазар или части от него, тъй като това би накърнило неговата цялост и правилното му функциониране. Споразумението трябва да осигури равни условия, особено по отношение на конкуренцията и държавните помощи, и във връзка с това да включва защитни мерки срещу нелоялни конкурентни предимства посредством, inter alia, данъчни социални, екологични и регулаторни мерки и практики.

21. Всяка бъдеща рамка следва да съхрани финансовата стабилност в Съюза и да зачита неговия регулаторен и надзорен режим и неговите регулаторни и надзорни стандарти и прилагането им.

22. ЕС е готов да установи партньорства в области, несвързани с търговията, по-специално борбата срещу тероризма и международната престъпност, както и сигурността, отбраната и външната политика.

23. Бъдещото партньорство трябва да включва подходящи механизми за прилагане и за уреждане на спорове, които да не засягат автономността на Съюза, по-специално процедурите му за вземане на решения.

24. След като Обединеното кралство напусне Съюза, спрямо територията на Гибралтар няма да е възможно да се прилага никакво споразумение между ЕС и Обединеното кралство без споразумение между Кралство Испания и Обединеното кралство.

V. ПРИНЦИП НА ЛОЯЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

25. До напускането на Съюза Обединеното кралство продължава да е пълноправен член на Европейския съюз с всички права и задължения, установени в Договорите и правото на ЕС, включително принципа на лоялно сътрудничество.

26. Европейският съвет признава, че е необходимо, в международен контекст, да се отчитат особеностите на Обединеното кралство като оттегляща се държава членка, при условие че то спазва задълженията си и продължава да бъде лоялно към интересите на Съюза, докато е все още негов член. Също така Съюзът очаква Обединеното кралство да признае, че е необходимо 27-те държави членки да се събират и обсъждат въпроси, свързани с положението след оттеглянето на Обединеното кралство.

27. Докато Обединеното кралство е все още член на ЕС, цялата текуща работа на ЕС трябва да продължава възможно най-безпрепятствено в състав от 28 държави. Европейският съвет е все така решен да работи амбициозно по приоритетите, които Съюзът си е определил. Преговорите с Обединеното кралство ще бъдат водени отделно от текущата работа на Съюза и няма да влияят върху нейното развитие.

VI. ПРОЦЕДУРНИ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ПРЕГОВОРИТЕ ПО ЧЛЕН 50

28. Европейският съвет одобрява договореностите, посочени в изявлението на 27-те държавни и правителствени ръководители от 15 декември 2016 г."
Cause what does it means to live in a tower of gold, if it is built on an island of shit?

Аватар
rki
Редовен потребител
Мнения: 4957
Регистриран на: 22 Мар 2017, 20:11
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от rki » 01 Май 2017, 09:43

Изображение

:D
"Risk happens slowly at first, then all at once."

Аватар
vassiln
Редовен потребител
Мнения: 5217
Регистриран на: 23 Юли 2016, 08:23
Контакт:
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от vassiln » 01 Май 2017, 10:00

А дано де! Да ги видим тогава...

Дано сега и скочи рейтинга до небесата, че да и се услади.
Cause what does it means to live in a tower of gold, if it is built on an island of shit?

Аватар
rki
Редовен потребител
Мнения: 4957
Регистриран на: 22 Мар 2017, 20:11
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от rki » 01 Май 2017, 23:20

Das desaströse Brexit-Dinner
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/b ... 93605.html
:shock:

За съжаление машинния превод от немски на български е под всякаква критика.
"Risk happens slowly at first, then all at once."

Аватар
rki
Редовен потребител
Мнения: 4957
Регистриран на: 22 Мар 2017, 20:11
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от rki » 02 Май 2017, 10:07

Д-р Ричард Норд прави интересен анализ на горната статия на FAZ - Brexit: "Brussels gossip"
"Risk happens slowly at first, then all at once."

Аватар
rki
Редовен потребител
Мнения: 4957
Регистриран на: 22 Мар 2017, 20:11
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от rki » 02 Май 2017, 21:07

May:

"During the Conservative Party leadership campaign I was described by one of my colleagues as a bloody difficult woman. And I said at the time the next person to find that out will be Jean-Claude Juncker."
http://www.bbc.com/news/uk-politics-39784170


Нещата са на път да станат лични :D
"Risk happens slowly at first, then all at once."

Аватар
vassiln
Редовен потребител
Мнения: 5217
Регистриран на: 23 Юли 2016, 08:23
Контакт:
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от vassiln » 03 Май 2017, 07:25

Още една добра новина:
https://nova.bg/news/view/2017/05/01/18 ... 83-brexit/

Тони Блеър се завръщал, за да се бори против излизането :D

Ако можеше да е някой още по-противен, щеше да е най-добре.
Cause what does it means to live in a tower of gold, if it is built on an island of shit?

Аватар
vassiln
Редовен потребител
Мнения: 5217
Регистриран на: 23 Юли 2016, 08:23
Контакт:
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от vassiln » 03 Май 2017, 07:36

Мей: няма да му дам!
Юнкер: ама аз ти искам пари, ма! Не съм умрял за твойта сл...ва мири....ва!

:D
Cause what does it means to live in a tower of gold, if it is built on an island of shit?

Аватар
rki
Редовен потребител
Мнения: 4957
Регистриран на: 22 Мар 2017, 20:11
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от rki » 03 Май 2017, 22:18

Днес, Еврокомисията изпрати своя проект за преговорите с UK до Европейския съвет. Проектът трябва да се гласува Европейския съвет на 22 май, с което Еврокомисията ще получи мандат и преговорите официално ще може да започнат.

Прес релийз на български - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1170_bg.htm
Кратко резюме - European Commission - Fact Sheet
Целия документ - https://ec.europa.eu/info/sites/info/fi ... 017_en.pdf

Имаше и пресконференция на Мишел Барние - много балансирани и умерени изказвания.
Предвид британската позиция до момента, разминаванията са големи и преговорите се очертават като много тежки. Мей днес, след аудиенцията при кралицата се обясняваше как от ЕС я изнудвали и заплашвали - дано това са само предизборни пози за вътрешна употреба, иначе се отива на вариант "no deal".
"Risk happens slowly at first, then all at once."

Аватар
rki
Редовен потребител
Мнения: 4957
Регистриран на: 22 Мар 2017, 20:11
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от rki » 03 Май 2017, 22:27

Велик коментар:
James Heldrick • 3 hours ago

There's a pattern with May. Each time her lack of competence is exposed she releases some soundbite about how the foreigners are plotting and up ganging against her. And the alliance of Toryboys, England-flag owners and tabloids all lap it up. The FAZ used a great word to describe them, "Brexit-geil" (literally horny for hard Brexit). And that's how it is. Brexit no longer has anything to do with rational choices about improving the country, rather its one long orgy of patriotic wanking. It's sad to watch
:D :D :D
"Risk happens slowly at first, then all at once."

Аватар
vassiln
Редовен потребител
Мнения: 5217
Регистриран на: 23 Юли 2016, 08:23
Контакт:
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от vassiln » 03 Май 2017, 22:29

Искам "No deal"!
Дървото да се гризе здраво, без параболи и метафори! Визи, мита, и да си ходят в южните САЩ за ваканцията, както и да си изкопаят тунел под Атлантика!
:mrgreen:

И после ще ги питам да ми дойдат на Слънчака!
Cause what does it means to live in a tower of gold, if it is built on an island of shit?

Аватар
Amazon
Модератор
Мнения: 6080
Регистриран на: 20 Юли 2016, 02:00
Контакт:
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от Amazon » 04 Май 2017, 21:31

rki написа:
03 Май 2017, 22:27
Велик коментар:
Това много добро - крада го! :D

Иначе по темата, говори се че англичанните трябвало да дават едни 60 милиарда евро до 18-та. Ако бях на тяхно място и аз щях да се дърпам. :)

Аватар
vassiln
Редовен потребител
Мнения: 5217
Регистриран на: 23 Юли 2016, 08:23
Контакт:
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от vassiln » 04 Май 2017, 22:11

На Хелдрик и други подобни разумни гласове трябва да им се запуши устата!
Не може да има културна раздяла! :D
А за т. нар. bloody difficult woman, според мен трябва един по-твърд, хъмм, подход, който да и даде известно щастие, и нещата може за мой ужас да се балансират.
А ако е вярно за тия 60 милиарда ЕДРО, ще им ги отпиша с удоволствие, само да не им гледам повече набръчканите благородни морди на тия аристократи. Като гледам Мей, явно Камила на ЧарлЗ е някакъв стандарт за красота по тия острови :D
Но понеже ми стана интересно, та се загледах на тия светски хроники "Кой кого онодил", и не мога да скрия учудването си: http://www.razkritia.com/wp-content/upl ... 00x215.jpg

Но да се върнем назад към темата:
Цитат:
Камила Паркър Боулс била красавица като млада
Днес херцогинята на Корнуол изглежда представителна, но малцина биха я нарекли красива. От друга страна, принц Чарлз изглежда повече от доволен от този факт. Що се отнася до Камила, тя изглежда не съжалява за миналото и затъмнения си светски блясък — малка цена пред това да бъде съпруга и любовница на бъдещ крал.

Нещо обаче напоследък пише, че започнали да излизат допълнителни претенденти за короната.
И изобщо, горките горди британци...
Cause what does it means to live in a tower of gold, if it is built on an island of shit?

Аватар
rki
Редовен потребител
Мнения: 4957
Регистриран на: 22 Мар 2017, 20:11
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от rki » 05 Май 2017, 10:45

Резултатите от местните избори вчера все още излизат, но може вече да се каже че има огромно преливане на гласове от UKIP към торите.
Поне в това отношение "стратегията" на Мей се оказа правилна.
"Risk happens slowly at first, then all at once."

Аватар
vassiln
Редовен потребител
Мнения: 5217
Регистриран на: 23 Юли 2016, 08:23
Контакт:
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от vassiln » 08 Май 2017, 22:23

Малко новина от Инвестор.бг за банковия сектор:

http://www.investor.bg/evropa/334/a/bre ... or-238692/

"Brexit може да доведе до по-малко работни места в банковия сектор
Няколко банки, сред които и JPMorgan, планират да изместят част от служителите си от Лондон

JPMorgan Chase & Co. планира да премести хиляди служители от клоновете си в Лондон в разширени офиси в Дъблин, Франкфурт и Люксембург, тъй като се подготвя Обединеното кралство да загуби лесния си достъп до европейския общ пазар след Brexit, пише Bloomberg, позовавайки се на думи на главния инвестиционен банкер на фирмата.

„Ние смятаме да използваме трите си съществуващи клона в Европа като главни места за нашия бизнес. Ще се наложи да преместим хиляди хора в краткосрочен план, за да сме готови за деня, в който преговорите ще приключат. След това ще се концентрираме върху числата в дългосрочен план“, казва Даниел Пинто в интервю.
Световните банки се подготвят да преместят част от операциите си в нови или разширени поделения в континентална Европа, след като премиерът на Великобритания Тереза Мей започна преговорите по официалното излизане на страната от Европейския съюз. Преди референдума през юни 2016 г. изпълнителният директор на JPMorgan Джейми Даймон заяви, че около 4 000 служителя може да бъдат преместени, ако Brexit се осъществи. През януари той коментира, че броя на преместените служители може да варира в зависимост от изхода от преговорите.

„Ние трябва да се подготвим за сценарий, в който няма да има лесен достъп до европейския пазар. Затова трябва да преместим значителна част от бизнеса си извън Обединеното кралство, за да можем да продължим да обслужваме клиентите си от Европа. Ще трябва да изчакаме да видим каква сделка ще бъде постигната и ще видим какво ще предприемем след това“, допълни Пинто.

Други банки, които ще преместят част от служителите си, включват Deutsche Bank, която заяви, че може да премести 4 000 служители от Лондон, Barclays Plc, които ще активират плана си за действие в извънредни ситуации в рамките на шест месеца, и Goldman Sachs, които най-вероятно ще започнат да преместват работни места следващата година.

Standard Chartered и Barclays обмислят бизнеса им да се базира в Дъблин, докато предпочитаната дестинация за Goldman Sachs и Morgan Stanley е Франкфурт. Люксембург е популярен сред застрахователите и управляващите активи, като застрахователният гигант American International Group съобщи, че планира да отвори клон в града.

Лондон може да загуби 10 хлд. позиции в банковия сектор и още 20 хлд. в сферата на финансовите услуги според проучвания на мозъчния тръст Bruegel. Други експерти прогнозират свиването на работните места да варира между 4 хлд. до 232 хлд. работни места."
Cause what does it means to live in a tower of gold, if it is built on an island of shit?

Аватар
vassiln
Редовен потребител
Мнения: 5217
Регистриран на: 23 Юли 2016, 08:23
Контакт:
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от vassiln » 08 Май 2017, 22:31

Копирам от Ндрагостинов от темата за майтапи с неизвестен автор:
Изображение

И засега така върви - изборите във Франция показаха превес на феновете на единната Европа. Ако французите се бяха вързали на идеята за отцепването, това наистина можеше да е фатално за ЕС.
Cause what does it means to live in a tower of gold, if it is built on an island of shit?

Аватар
vassiln
Редовен потребител
Мнения: 5217
Регистриран на: 23 Юли 2016, 08:23
Контакт:
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от vassiln » 09 Май 2017, 21:11

Възможно ли е да се получи ефекта на Куба, ако раздялата наистина е горчива и сърдита? Т. е. да си останат с един далечен приятел, а близките съседи да ги изолират и това да им съсипе икономиката? Чак до санкции едва ли ще се стигне, но една по-строга митническа и търговска политика може да доведе до сериозно завехване.
Размечтах се - представям си бежанци на салове, лодки и прочие подръчни средства, британска диаспора в Брюксел и Кале, по подобие на кубинската в Маями :mrgreen:
Cause what does it means to live in a tower of gold, if it is built on an island of shit?

Аватар
Amazon
Модератор
Мнения: 6080
Регистриран на: 20 Юли 2016, 02:00
Контакт:
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от Amazon » 09 Май 2017, 22:44

vassiln написа:
09 Май 2017, 21:11
Възможно ли е да се получи ефекта на Куба, ако раздялата наистина е горчива и сърдита?
Не. Не и при целият огромен потенциал на Британия. В най-лошият случай ще работят с ЕС както го прави Норвегия. Таксите които плаща Норвегия, за да търгува с ЕС, са приблизително равни на вноската ако беше член на съюза. Така че Норвегия иска в ЕС, но не може, заради регулациите на ЕС за риболова. Същото ще стане с Британия - ще плаща колкото плаща сега и ще си търгува, но без да бъде реулирана от Брюксел.

Аватар
General Lukov
Редовен потребител
Мнения: 1844
Регистриран на: 07 Авг 2016, 18:14
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от General Lukov » 10 Май 2017, 00:55

Очаквам приток на англичани в България след реалния Брекзит 2019г. !

Аватар
vassiln
Редовен потребител
Мнения: 5217
Регистриран на: 23 Юли 2016, 08:23
Контакт:
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от vassiln » 10 Май 2017, 07:12

Amazon написа:
09 Май 2017, 22:44
vassiln написа:
09 Май 2017, 21:11
Възможно ли е да се получи ефекта на Куба, ако раздялата наистина е горчива и сърдита?
Не. Не и при целият огромен потенциал на Британия. В най-лошият случай ще работят с ЕС както го прави Норвегия. Таксите които плаща Норвегия, за да търгува с ЕС, са приблизително равни на вноската ако беше член на съюза. Така че Норвегия иска в ЕС, но не може, заради регулациите на ЕС за риболова. Същото ще стане с Британия - ще плаща колкото плаща сега и ще си търгува, но без да бъде реулирана от Брюксел.
Според мен договорката с Норвегия е нещо много по различно като цел. И малко заобикаля волята на обикновените норвежци в полза на политиците и бизнеса. Търси се интеграция, която някой ден да повлияе на решение на народа за членство. А с британците нещата няма да са така мили. Образно казано, никой не флиртува с бившата си жена.
Cause what does it means to live in a tower of gold, if it is built on an island of shit?

Kont
Редовен потребител
Мнения: 60
Регистриран на: 16 Сеп 2016, 13:31
Контакт:
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от Kont » 10 Май 2017, 11:59

vassiln написа:
08 Май 2017, 22:23
Малко новина от Инвестор.бг за банковия сектор:

http://www.investor.bg/evropa/334/a/bre ... or-238692/

"Brexit може да доведе до по-малко работни места в банковия сектор
Няколко банки, сред които и JPMorgan, планират да изместят част от служителите си от Лондон

JPMorgan Chase & Co. планира да премести хиляди служители от клоновете си в Лондон в разширени офиси в Дъблин, Франкфурт и Люксембург, тъй като се подготвя Обединеното кралство да загуби лесния си достъп до европейския общ пазар след Brexit, пише Bloomberg, позовавайки се на думи на главния инвестиционен банкер на фирмата.

„Ние смятаме да използваме трите си съществуващи клона в Европа като главни места за нашия бизнес. Ще се наложи да преместим хиляди хора в краткосрочен план, за да сме готови за деня, в който преговорите ще приключат. След това ще се концентрираме върху числата в дългосрочен план“, казва Даниел Пинто в интервю.
Световните банки се подготвят да преместят част от операциите си в нови или разширени поделения в континентална Европа, след като премиерът на Великобритания Тереза Мей започна преговорите по официалното излизане на страната от Европейския съюз. Преди референдума през юни 2016 г. изпълнителният директор на JPMorgan Джейми Даймон заяви, че около 4 000 служителя може да бъдат преместени, ако Brexit се осъществи. През януари той коментира, че броя на преместените служители може да варира в зависимост от изхода от преговорите.

Ние трябва да се подготвим за сценарий, в който няма да има лесен достъп до европейския пазар. Затова трябва да преместим значителна част от бизнеса си извън Обединеното кралство, за да можем да продължим да обслужваме клиентите си от Европа. Ще трябва да изчакаме да видим каква сделка ще бъде постигната и ще видим какво ще предприемем след това“, допълни Пинто.

Други банки, които ще преместят част от служителите си, включват Deutsche Bank, която заяви, че може да премести 4 000 служители от Лондон, Barclays Plc, които ще активират плана си за действие в извънредни ситуации в рамките на шест месеца, и Goldman Sachs, които най-вероятно ще започнат да преместват работни места следващата година.

Standard Chartered и Barclays обмислят бизнеса им да се базира в Дъблин, докато предпочитаната дестинация за Goldman Sachs и Morgan Stanley е Франкфурт. Люксембург е популярен сред застрахователите и управляващите активи, като застрахователният гигант American International Group съобщи, че планира да отвори клон в града.

Лондон може да загуби 10 хлд. позиции в банковия сектор и още 20 хлд. в сферата на финансовите услуги според проучвания на мозъчния тръст Bruegel. Други експерти прогнозират свиването на работните места да варира между 4 хлд. до 232 хлд. работни места."
Банките ще понесат загуби от Брекзита, и заради това няма да допуснат нови Екзити. Показателно е Френските избори и новия френски президент.
Което за нас българите е добро, иначе жална ни майка!

Аватар
rki
Редовен потребител
Мнения: 4957
Регистриран на: 22 Мар 2017, 20:11
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от rki » 10 Май 2017, 12:05

Kont написа:
10 Май 2017, 11:59


Банките ще понесат загуби от Брекзита, и заради това няма да допуснат нови Екзити. Показателно е Френските избори и новия френски президент.
Което за нас българите е добро, иначе жална ни майка!
:shock:
Какви точно загуби ще понесат банките от Брекзита и кои от тях?
Как смятат да не допуснат нови екзити?
Какво им е показателното на френските избори и на Макрон?
"Risk happens slowly at first, then all at once."

Kont
Редовен потребител
Мнения: 60
Регистриран на: 16 Сеп 2016, 13:31
Контакт:
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от Kont » 10 Май 2017, 12:25

rki написа:
10 Май 2017, 12:05

:shock:
Какви точно загуби ще понесат банките от Брекзита и кои от тях?
Как смятат да не допуснат нови екзити?
Какво им е показателното на френските избори и на Макрон?
Не разбираш ли или какво?! Какво ще струва на банка да пренесе основния си офис от Лондон в Париж или Дъблин?! А работещите там?!
Като купуват политици и манипулират избори - достатъчно ли ти е.
Макрон, Ротшилд, банки.

Аватар
rki
Редовен потребител
Мнения: 4957
Регистриран на: 22 Мар 2017, 20:11
Status: Offline

Re: Brexit?

Мнение от rki » 10 Май 2017, 12:46

Kont написа:
10 Май 2017, 12:25

Не разбираш ли или какво?! Какво ще струва на банка да пренесе основния си офис от Лондон в Париж или Дъблин?! А работещите там?!
Основния си офис? :lol:
А за мижавите разходи по пренасянето не се тревожете - може дори и на печалба да излезнат от разлики в наеми и консумативи. :D Работещите в тези дейности, които ще се пренасят на континента от Ситито, в огромната си част не са британци.
Като купуват политици и манипулират избори - достатъчно ли ти е.
Макрон, Ротшилд, банки.
Тази глупост не знам дали си заслужава коментар - недейте да четете съветски вестници.
"Risk happens slowly at first, then all at once."

Отговори

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани